História

logo smallO roku založenia dobrovoľného hasičského zboru v obci Nededza neexistuje žiadny priamy písomný záznam. V Obecnej kronike sa udáva rok 1917 a na zástave zase rok 1918. Všeobecne však členovia zboru prijímajú rok 1917 ako rok založenia zboru. Prvými členmi a zároveň zakladateľmi vtedajšieho zboru boli Štefan Salinec, Rudolf Janíček, Alojz Škorvánek, Anton Ďugel, Ján Ďugel, Juraj Trnovec, Viktor Zajac, Vavrín Turaček, Martin Kľučiarik, Matúš Ďuríček, Imrich Konek, Pavol Ďugel a Imrich Vajda. Dobrovoľný hasičský zbor je najstaršou organizáciou v obci a funguje už 98 rokov. Prvým veliteľom hasičov bol Štefan Salinec, ktorý zotrval na tejto pozícií až do roku 1939. V povojnovom období ho vystriedal Štefan Cesnek starší a neskôr Florián Škorvánek.

Z dostupnej dokumentácie o činnosti zboru vyplýva, že členovia sa okrem ochrany obce pred požiarmi venovali aj iným činnostiam a to najmä kultúrno – spoločenským. Už v tej dobe sa konali súťaže hasičov, na ktorých sa naša organizácia pravidelne zúčastňovala. Členovia mali pravidelné členské schôdze, na ktorých sa diskutovalo o aktuálnych problémoch, ktoré súviseli s činnosťou organizácie. Požiare a živelné pohromy sa nevyhýbali ani našej obci a naši členovia sa aktívne podieľali na likvidácii následkov živelných pohrôm a hasení vzniknutých požiarov na území obce.

DHZ po roku 1945Dobrovoľné hasičstvo bolo v tej dobe len vo svojich začiatkoch, no už v tej dobe  naša obec disponovala hasičskou technikou. Prvá ručná striekačka bola rakúska cylindrovka pre štyroch mužov, ktorá slúžila svojmu účelu až do roku 1935. Neskôr sa zakúpila hasičská striekačka ťahaná konskou silou, na ktorej obsluhu bolo potrebných až 8 mužov. Prvá požiarna zbrojnica bola drevená, pokrytá eternitom, oproti súčasnej predajni COOP Jednota.

Po zakúpení väčšej kočovnej striekačky bolo potrebné zväčšiť priestory a preto sa v roku 1951 v spolupráci s Miestnym národným výborom začala stavať nová požiarna zbrojnica ako súčasť kultúrneho domu. V roku 1954 bolo organizácii pridelené hasičské vozidlo Tatra 805 s prenosnou motorovou striekačkou PS – 8. Za dobré výsledky na súťažiach sme získali aj a dvojkolesovú prívesnú striekačku PS-16. V roku 1967 boli v obci usporiadané oslavy 50. výročia založenia zboru, kde boli udelené aktívnym členom pamätné medaily.

Naša činnosť spočívala aj v práci s mládežou. V roku 1980 bolo založené žiacke družstvo, ktorého vedúci bol Miroslav Janíček. V roku 1981 sme založili aj družstvo žien, ktoré sa zúčastňovalo hasičských súťaži až do roku 1991. V roku 2002 sme obnovili žiacke družstvo pod názvom Plameniaci. Ich hlavným trénerom bol Zdenko Žiak v spolupráci s Jurajom Kadašim. Veľkou zmenou pre našich hasičov bolo presťahovanie zbrojnice a skladu do nových priestorov. Nové priestory pre hasičov sa začali budovať prerábaním hospodárskej budovy na ulici Potočná a boli dokončené v roku 2013.

Autor: Michal Janek