Základná príprava členov hasičského zboru

V  novembri 2015, piati členovia z DHZ Nededza úspešne absolvovali základné školenie hasičského zboru, ktoré prebiehalo v priestoroch KR HaZZ v Žiline. Toto školenie spočívalo v oboznámení sa so zákonmi zaoberajúcimi sa ochranou pred požiarmi, ako aj príslušnými vyhláškami a dodatkami. Ďalej oboznámenie sa s prácou so strojmi a nástrojmi, hasičskou technikou, s prácou vo výškach a bezpečnosťou pri práci.

Trvanie tejto základnej prípravy je 40 prezenčných hodín, počas ktorých sa vám venuje tím školiteľov a členov HaZZ s dlhoročnými skúsenosťami. Úlohou odbornej prípravy hasičských jednotiek je zabezpečiť teoretické ako aj praktické znalosti a zručnosti pre členov závodných a obecných hasičských zborov pri zdolávaní požiarov a s nimi súvisiacimi záchrannými prácami, pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Úspešný absolventi školenia obdržali príslušne osvedčenia.

originalAutor: Michal Janek                                

Foto: Archív DHZ